Lebenswert Europass Cv Paraugs English Resume Good Command In English
Europass Cv Paraugs English

Lebenswert Europass Cv Paraugs English Resume Good Command In English - Padome uzskata, ka jāparedz nākotnē iekļaut arī citus dokumentus (piem. Informācij tehnoloģiju jomā) saskaņā ar jaunajā i pielikumā izklāstītajiem kritērijiem un viert. Pantā minēto procedūru. Attiecīgas valsts līguysī ap sagatava kompetentas iestādes un izdod pilsoņiem, kam an attiecīga apliecība, saskaņā ar procedūrām, par ko attiekīgā valstī panākta vienošanās.

Attiecīgā gadījumā sūtītājorganizācija un uzņēmējorganizācija sadarbojas, lai attiecīgai personai nodrošinātu pienācīgu tellāciju par veselības aizsardzību darbavietā un darba drošību, darba tiesībām, vienlīdzības pasākumiem un ar citiem darbu saistītiem noteikumiem, kas ir spēokayā uzņēmējvalstī. Padome uzskata, ka struktūras, kas atbild par lēmuma īstenošanu, būtu jāsauc par "valstu euro mitte" ( "landeseuro zentren" - nec), nevis par "valstu euro aģentūrām", jo termins "aģentūra" var radit priekšstatu, ka tās ir īpaši izveidotas struktūras, kaut gan nec ir domati, lai pēc vajadzības aizstātu vai attīstītu esošās struktūras, kas veic līdzīgasoline darbības.

Europass sistēma būtu jāīsteno ar attiecīmove valstu structūru starpniecību atbilstīgi 54. Panta 2. Punkta c) apakšpunktam und 3. Punktam padomes regulā (ec, euratom) nr. 1605/2002 (2002. Gada 25. Jūnijs) über finanšu regulu, ko piemēro eiropas kopieu vispārējam budžetam (14);. še turpmāk ielogā ir dota europass mobilitátes dokumenta struktūra un teksts. Komisija un kompetentas valst iestādes savstarpēji vienosies gan par papīrā, gan elektroniskās versijas izkārtojumu, gan arī par pārmaiņam struktūrā un tekstā.

Ar šo lēmumu izveido vienotu kopenas sistēmu, lai nodrošinātu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmību, izveidojot mann oder womanīgu, saskaņotu dokumentu portfeli ar nosaukumu "euro", ko pilsoņi var brīvprātīgi izmantot, lai visą eiropa labāokay darītu zināmas und uzrādīt savas kvalifikācijas un kompetenci. Europass vai jebkuras europass dokumenta izmantošana neuchāk nekādas saītības un nepiešķir nekādas tiedības, kas nav paredzētas šajā lēmumā.